Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás
Fogalomtár

● MFO – Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás az MNB (Magyar Nemzeti Bank) által létrehozott védjegy, amit kizárólag az MNB által elvárt követelményeknek megfelelő, új típusú lakásbiztosítások használhatnak

● Etikus lakásbiztosítás olyan lakásbiztosítások, amelyek jogosultak az MFO védjegy használatára az MNB engedélye alapján

● Összehasonlító oldal várhatóan 2020. március 31-én indul az MNB honlapján. A fogyasztóbarát lakásbiztosítások termék-összehasonlítására szolgál az ügyfél által megadott adatok alapján. A konkrét számításokon túl a biztosítási feltételek is elérhetők lesznek rajta.

● Alapcsomag Elemi károkat és Alapkockázatokat tartalmazó csomag, melynek feltételeit az MNB előírja. A Biztosító ettől csak az ügyfél számára kedvezőbb módon térhet el. Az Alapcsomagba tartozó káresemények elnevezéseinek egységesnek kell lennie, továbbá a káreseményeknek – tartalmukat tekintve – is meg kell felelniük az MNB minimum-követelményeknek.

● Standard kiegészítő fedezetek a kiegészítő fedezetek egy részt a biztosítóknak kötelező az ügyfélnek felajánlani, ilyenek pl. különleges üveg, értéktárgy, készpénz kiegészítő biztosítás, kerti dísznövény biztosítás, lábon álló növények biztosítása, balesetbiztosítás. A kiegészítő fedezetek másik részéről a Biztosító döntheti el, hogy elérhetővé teszi-e az ügyfeleknek a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás konstrukción belül (pl. Dugulás-elhárítás költségei, Építés, szerelésbiztosítás, Lakóépületek rejtett hibáiból eredő károk, Assistance szolgáltatás, Épülettartozékok lopása, Szolgáltatás-kimaradásból eredő károk, Graffiti, Klímaberendezés biztosítás, Zárcsere kulcsvesztés vagy kulcstörés miatt és kulcsok pótlása, stb.) A Biztosítóknak vállalniuk kell, hogy a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás termékben kizárólag ezeket az elnevezéseket használja, így segítve, hogy az ügyfél könnyen össze tudja hasonlítani a Biztosítók ajánlatait.

● Egyedi, elnevezésében és tartalmában nem standard kiegészítő fedezetek elnevezésében és tartalmában nem standard, a Biztosító által szabadon választható kiegészítő modulok.

● Lakásbiztosítási igényfelmérő egységesen, az MNB minimum követelményei alapján készített dokumentum, amely meghatározza a kockázatviselés tárgyát, felméri az adottságokat, igényeket, és annak megfelelő biztosítási ajánlat megtételét segíti elő. A Biztosító kizárólag az igényfelmérő alapján kötheti meg a szerződést, más kockázatot nem vehet bele.

● Lakásbiztosítási termékismertető (IPID) Biztosító a pályázati anyaghoz csatolja a biztosítási termékismertető egységesített mintadokumentuma szerint elkészített biztosítási termékismertetőt (IPID dokumentum), amelyben megjeleníti, hogy a termék Minősített Fogyasztóbarát Lakásbiztosítás. A tájékoztatójában kitér az ügyfél kárrendezéssel kapcsolatos teendőire, a kárbejelentés és kárrendezés formáira, valamint a Biztosító által vállalt ügyintézési határidőkre.

● Pénzügyi Békéltető Testület /PBT/ Az MNB által működtetett, bíróságon kívüli, alternatív vitarendezési fórum, amely 2011. július 1.-je óta nyújt lehetőséget a fogyasztók és az MNB által felügyelt pénzügyi szolgáltatók közötti pénzügyi tárgyú fogyasztói jogviták békés rendezéséhez. Elsődleges célja, hogy egyezséget hozzon létre a felek között. Ha ez nem lehetséges, akkor kötelezést vagy ajánlást is hozhat, ha van szolgáltatói jogsértés. Gyakran előfordul, hogy a felek a Testület által kitűzött személyes meghallgatást megelőzően megegyeznek egymással. Az eljárása során abban is segíti a fogyasztókat, hogy alaposabban megismerjék a pénzügyi fogalmakat és termékeket, hogy a jövőben megfelelő döntéseket tudjanak hozni. A PBT elérhető a www.penzugyibekeltetotestulet.hu weboldalon, email-ben az ugyfelszolgalat@mnb.hu címen. A meghallgatásokat a Budapest, Váci út 76. szám alatti Capital Square irodaházban lévő tárgyalóiban tartja. A Biztosítók kötelezettséget vállalnak arra, hogy a MFO termék esetében alávetik magukat a PBT eljárásának, egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak, vagy amennyiben az ügyfél a PBT felé fordul, az összeg egyezség hiányával nem érintett részét a PBT eljárásától, annak időtartamától függetlenül előzetesen megtérítik az ügyfél részére.

● Elemi károk Ezekre kell a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás Alapcsomagjának kiterjednie. Ide tartoznak: tűz, füst és koromszennyeződés, robbanás, villámcsapás, villámcsapás másodlagos hatása, felhőszakadás, jégverés, hónyomás, árvíz, földrengés, földcsuszamlás, kő-, szikla- és földomlás, ismeretlen építmény, üreg beomlása, idegen jármű ütközése, idegen tárgy rádőlése.

● Alapkockázatok Ezekre kell a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás Alapcsomagjának kiterjednie. Ide tartoznak: vízkár (beázás, kívülről beömlő víz, vezetékes vízkár, elfolyt víz), betöréses lopás, rablás, besurranás, rongálás, vandalizmus, üvegtörés, felelősségbiztosítás.

● Papírmentes kommunikáció Ennek keretében az ügyfélnek lehetősége van elektronikus úton a szükséges nyilatkozatok megtételére, kárbejelentésre, kárrendezéshez szükséges dokumentumok csatolására a kárrendezés valamennyi szakaszában tájékoztatás kérésére, szerződése módosítására és felmondására.

● Kárbejelentés határideje A kárbejelentést követő maximum 2 munkanapon belül a Biztosító fel kell vegye a kapcsolatot az ügyféllel, és a kárbejelentéstől számított 5 munkanapon belüli időpontot ajánl a kárszemlére. Amennyiben olyan vis maior, illetve havaria helyzet áll elő, amely nem teszi lehetővé az 5 munkanapon belül történő kárszemlét, a Biztosítónak ezt haladéktalanul közzé kell tennie a saját weblapján.

● Kárkifizetés határideje A kárkifizetés az ügyfél szempontjából érdemben történő indítása a kárszemlét, vagy az utolsó szükséges dokumentum beérkezését követő 5 munkanapon belül meg kell történjen.

● Kárelőleg Kárelőleget folyósíthat a Biztosító akkor, ha az ügyfél életkörülményeit (mindennapi lakhatását) veszélyeztető káresemény bekövetkezésekor a Biztosító a kárrendezés keretében, gyorsított eljárásban, 5 munkanapon belül; kárfelülvizsgálat szükségessége esetén a biztosított kérésére – a Biztosító a kárszemlét követő 3 munkanapon belül, a további kár keletkezését megelőző munkálatokra szükséges mértékig, figyelembe véve a lehetséges maximális kárkifizetés összegét.

● Kiemelt károk fogalma Azok a károk, melyek az ügyfél egzisztenciális helyzetét veszélyeztetik (az épület használhatatlanná, részben vagy egészben lakhatatlanná válik). A Biztosító ilyen esetben meghatározott személyi kárrendezési kapcsolattartót jelöl ki, aki az ügyfelet végig vezeti a kárrendezési folyamat lépésein, és akitől az ügyfél a kárrendezési eljárásról folyamatosan tájékoztatást kaphat.

● Minősített Fogyasztóbarát Lakásbiztosítás felmondása A szerződéses feltételek lehetővé teszik, hogy a szerződő a naptári negyedév végére az Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás szerződést felmondhatja (30 napos felmondási határidővel). Abban az esetben, ha az ügyfél a naptári negyedév végétől számított 30 napon belül mondja fel a szerződést, a felmondás a következő naptári negyedév végével esedékes. A felmondás esedékességéről a Biztosító az ügyfelet írásban, postai, illetve az e-mail címmel rendelkező ügyfeleket elektronikus úton egyaránt tájékoztatja.

● Korábbi lakásbiztosítás átváltása Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás termékre a Biztosítónak lehetővé kell tennie a meglévő, nem Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás minősítéssel rendelkező lakásbiztosítási szerződései esetében, hogy az ügyfél a szerződés fordulónapja előtt átválthasson a Biztosító Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás termékére.